Campanyes per al foment de la recollida selectiva

La finalitat de les campanyes de foment de la recollida selectiva és informar la ciutadania del funcionament del sistema de gestió de residus municipal i implicar-la en la presa de decisions, davant la resolució del problema que suposa el seu tractament.

Els objectius generals són:

- Informar i sensibilitzar a tots els sectors cap als problemes ambientals que ocasionen els residus en general i el municipi en particular.
- Informar els ciutadans de les alternatives a l'abast per a la gestió actual dels residus.
- Fomentar la participació ciutadana tant en els aspectes relacionats amb la recollida dels residus com en els relacionats amb la gestió.

Les campanyes es desenvolupen en diferents fases:

1. Preparació i presentació. Creació de la imatge de la campanya, disseny del pla de comunicació, edició del material de difusió, formació específica de l'equip d'educadors en el municipi i presentació de la campanya a la població.
2. Actuacions informatives. Accions de sensibilització de la recollida selectiva de residus amb reunions veïnals, punts informatius, activitats als centres educatius, etc
3. Seguiment. Avaluació de la participació de la població i al mateix temps, ajustar el servei de recollida per garantir els objectius de recuperació i solucionar possibles dificultats o anomalies que puguin sorgir.
4. Avaluació i tancament.

Les campanyes inclouen la direcció, la coordinació, el disseny i l'edició de tots els materials de difusió, així com l'equip educatiu ambiental expert en residus.

[dopbsp id="78" lang="ca"]