Defensa i conservació

Defensa i conservació

La defensa i conservació del territori, és un principi bàsic del desenvolupament sostenible de les societats europees, com a reflex de la pèrdua sostinguda de diversitat biològica, tant en poblacions com espècies, hàbitats i paisatges.Els canvis en els usos del sòl, la reducció dels espais naturals, la fragmentació del territori o la intensificació de l’activitat agrícola, són alguns dels impactes que es poden corregir gràcies a la planificació territorial.

La Copa desenvolupa part de la seva activitat en la gestió i conservació del patrimoni natural, i aporta instruments que tenen com a eix principal la realització d’estudis, informes i tramitacions. Assessorament en aspectes normatius i la via jurídica a seguir..

- Plans de gestió d'espais naturals.
- Seguiment de biodiversitat.
- Plans especials de regulació d'usos i conservació d'espais naturals.
- Projectes per al desenvolupament sostenible del medi natural i rural.
- Plans i projectes de recuperació i reintroducció d'espècies.
- Inventari, catàlegs i bases de dades.
- Desenvolupament de sistemes d'informació geogràfica.
- Anàlisi de la connectivitat i identificació de connectors ecològics.
- Estudis d'impacte ambiental 
- Informes ambientals.
- Al·legacions a projectes i programes.
- Assessorament jurídic.

[dopbsp id="5" lang="ca"]

Planificació ambiental i estudis de paisatge