Restauració d'espais naturals

Restauració d'espais naturals

La gestió del medi natural ocupa a l’actualitat un gran espai dins l’àmbit socioeconòmic donades les necessitats que es planteja la societat en relació a l’ús racional i sostenible dels recursos i en la gestió adequada del patrimoni natural. Actualment la conservació s’ha convertit en un element principal de les polítiques ambientals de moltes administracions públiques, per la importància de recuperar i restaurar aquells espais degradats del nostre territori. És essencial desenvolupar accions de millora, condicionament i restauració ambiental, sobretot d’aquells indrets que poden tenir una projecció social i econòmica.

La COPA, us pot donar suport en els següents aspectes:

- Disseny i execució de plans de restauració en el medi natural.
- Disseny i construcció del relleu en la restauració d’ecosistemes degradats.
- Recuperació d’hàbitats fluvials i terrestres.
- Prevenció i correcció d’impactes d’infraestructures.
- Prevenció i correcció d’impactes de canals i embassaments.

[dopbsp id="8" lang="ca"]

Planificació ambiental i estudis de paisatge