Processos de participació

La resolució dels conflictes ambientals, socials i econòmics, suposa un repte per a les societats modernes. Els programes ambientals posen èmfasi en els objectius i en les dimensions pràctiques del procés de construcció del desenvolupament sostenible, incloent la participació, la planificació a llarg termini, l’avaluació i el control ciutadà com a vector d’acció.

Així doncs, es plantegen processos i mecanismes, mitjançant els quals les diferents preferències dels ciutadans es converteixen en eleccions polítiques efectives i la pluralitat dels interessos socials es converteix en una acció unitària que permet assolir les expectatives dels actors implicats. És per això que es parla de la necessitat d’un govern que vinculi i relacioni actors diversos i que comprometi la ciutadania a afrontar els reptes que s’acosten, perquè es vol ser protagonista i conductor dels canvis orientats a la voluntat de construir ciutats més cohesionades socialment i més sostenibles ambientalment.

[dopbsp id="14" lang="ca"]